Privacy statement

Hodij Coatings BV respecteert de privacy van al haar stakeholders en draagt er zorg voor dat aan ons verstrekte  persoonlijke informatie vertrouwelijk en met zorg wordt behandeld. Hodij Coatings BV streeft naar volledig bescherming van persoonsgegevens. Om dit gestalte te geven is het beleid gericht op borging van deze persoonsgegevens binnen het automatiseringssysteem. Dit moet gestalte krijgen door procedures en werkwijzen zodanig op te stellen dat er in een hoog niveau van preventie is voorzien.

 

Definities

 • Privacybeleid: dit privacybeleid
 • Gebruiker: iedereen van wie we gegevens verzamelen;
 • Hodij Coatings BV: Hodij Coatings Hoogeveen, Industrieweg 51, 7903 AJ Hoogeveen of Hodij Coatings Eersel, Kuiper 14, 5521 DH Eersel
 • Content: alle informatie beschikbaar op de Website, waaronder documenten die via de Website beschikbaar worden gesteld ten behoeve van het opvragen (downloaden), raadplegen en opslaan door een Gebruiker.

Privacy verklaring
U kunt contact met ons opnemen op verschillende manieren zonder ons mee te delen wie u bent of enige informatie over uzelf te verschaffen. Er zijn echter situaties waarbij wij informatie van u nodig hebben om bijvoorbeeld met u te corresponderen, of anderszins in contact met u te treden, voorbeelden hiervan zijn:

 • Contact via onze website
 • Contact via email
 • Contact via fax
 • Social media

De aanleiding of rol van waaruit we met u communiceren en eventueel gegevens moeten verzamelen is divers. Voorbeelden van waaruit we gegevens van u moeten opslaan zijn bijvoorbeeld:

 • Als klant
 • Als medewerker van een klant
 • Als personeelslid van Hodij Coatings
 • Als leverancier

Wij streven ernaar u dat te allen tijde te laten weten voordat wij persoonlijke informatie verzamelen.

Hodij Coatings BV verzamelt uitsluitend persoonsgegevens van een Gebruiker wanneer de desbetreffende Gebruiker deze persoonsgegevens aan Hodij Coatings BV heeft doorgegeven, bijvoorbeeld door via het contactformulier contact op te nemen met een verzoek om informatie over de diensten of producten van Hodij Coatings BV, of een bestelling bij Hodij Coatings BV te plaatsen.

Hodij Coatings BV gebruikt deze persoonsgegevens uitsluitend voor het doeleinde waarvoor de Gebruiker de persoonsgegevens aan Hodij Coatings BV heeft verstrekt.

Als de Gebruiker Hodij Coatings BV om informatie over diensten en producten verzoekt, verwerkt Hodij Coatings BV de persoonsgegevens om aan dat verzoek te voldoen.

Als de Gebruiker een bestelling doet, gebruikt Hodij Coatings BV de persoonsgegevens om die bestelling af te handelen.

Hodij Coatings BV kan de persoonsgegevens tevens gebruiken om haar Gebruikers op de hoogte te stellen van producten of diensten van Hodij Coatings BV die interessant voor de desbetreffende Gebruiker zouden kunnen zijn. Indien de Gebruiker hiertegen bezwaar heeft, kan hij of zij contact opnemen met Hodij Coatings BV via [email protected].

Hodij Coatings BV zal de persoonsgegevens van Gebruikers niet aan derden doorgeven, tenzij:

 • Dit noodzakelijk is voor de uitvoering van het verzoek, de overeenkomst en bestelling en de doorgifte conform de in dit Privacybeleid opgesomde doeleinden geschiedt aan een door Hodij Coatings BV ingeschakelde bewerker, met welke bewerker Hodij Coatings BV een overeenkomst heeft gesloten die erop toe ziet dat de bewerker voldoende waarborgen biedt ten aanzien van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen;
 • of Hodij Coatings BV op grond van een wettelijke verplichting gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

De Gebruiker heeft recht op inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering en afscherming van zijn of haar persoonsgegevens, overeenkomstig het bepaalde in de Wet bescherming persoonsgegevens.

Indien de Gebruiker van een van deze rechten gebruik wil maken, of indien de Gebruiker vragen heeft over dit Privacybeleid kan de Gebruiker Hodij Coatings BV bereiken op [email protected] of per brief aan Hodij Coatings BV., Postbus 2003, 7900 BA Hoogeveen.

Hodij Coatings BV bewaart persoonsgegevens gedurende een periode van 60 maanden tenzij Hodij Coatings BV op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren. Hodij Coatings BV heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens van Gebruikers te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking.

Hodij Coatings BV behoudt zich het recht voor dit Privacybeleid aan te passen. Elke aanpassing zal op de website bekend worden gemaakt. Hodij Coatings BV adviseert de Gebruiker regelmatig op de website te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd.

Uitsluiting van aansprakelijkheid
Alle content is uitsluitend bedoeld teneinde de gebruiker te informeren omtrent de onderneming en het productaanbod van Hodij Coatings BV. Aan de content kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Wij spannen ons in om de informatie op al onze gegevensdragers zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn.
Alle informatie met betrekking tot het productaanbod van Hodij Coatings BV, technische specificaties van de producten, aanwijzingen ten behoeve van gebruik van de producten en gebruiksmogelijkheden zijn het resultaat van de praktijkervaring van Hodij Coatings BV in combinatie met uitgebreide laboratoriumonderzoeken van haar leveranciers. Gebruiker dient desalniettemin niet te handelen op basis van de beschikbaar gestelde Content, als opgenomen in bijvoorbeeld product-informatiebladen, dan na het inwinnen van nader professioneel advies bij Hodij Coatings BV.
Er wordt geen enkele expliciete of impliciete verklaring verstrekt of garantie geboden ten aanzien van de juistheid of volledigheid van de Content, en voor zover toegestaan krachtens wet aanvaardt Hodij Coatings BV geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen en/of schade van enige (rechts)handeling dan wel omissie door de Gebruiker, hetzij enige andere (rechts)persoon, op basis van de Content.

Beschikbaarheid
De informatie en aanbevelingen kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Wij spannen ons in om de gegevens zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten
Het auteursrecht en alle andere (intellectuele eigendoms-) rechten op onze Website en overige systemen en de Content berusten bij Hodij Coatings BV. Verveelvoudiging of openbaarmaking in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming door Hodij Coatings BV.

Want to know more?

Our staff members are happy to help.

Ask a question
Powered by Powered by: PPG