Disclaimer

Het gebruiken van de site Hodij Coatings B.V. betekent dat de gebruiker instemt met de volgende bepalingen:

Aansprakelijkheid

Hodij Coatings B.V. spant zich er voor in de inhoud van de webpagina regelmatig te actualiseren/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.

Hodij Coatings B.V. mag de webpagina’s naar eigen inzicht en op ieder gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. Hodij Coatings B.V. stelt zich niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.

Hodij Coatings B.V.  stelt zich niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de webpagina of met de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen.

Verwijzingen en hyperlinks

Hodij Coatings B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud en toegankelijkheid van de hyperlinks en verwijzingen naar andere sites. Ook is Hodij Coatings B.V. niet aansprakelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle op deze site afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels-)namen, logo’s, woord- en beeldmerken, zijn eigendom van of in licentie bij Hodij Coatings B.V. dan wel andere partijen en worden beschermd door het auteursrecht, het merkenrecht dan wel enig ander intellectueel eigendomsrecht.

Het is verboden het materiaal op deze site (al dan niet in bewerkte vorm) te kopiëren, te verveelvoudigen, te verspreiden, openbaar te maken of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder uitdrukkelijke toestemming van Hodij Coatings B.V.